ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

   
   

Tài khoản

 (Là họ và tên chữ thường, không dấu, không khoảng trống)

Mật khẩu

- Mật khẩu mặc định là Số ĐT 

(đ/v thí sinh dự thi tại Hội đồng Hoàng Diệu)

- Mật khẩu mặc định là Số BD 

(đ/v thí sinh dự thi tại Hội đồng Chuyên NTMK)

  Khuyến cáo: Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox để đăng nhập  

 

Nếu không đăng nhập được hoặc quên mật khẩu Quý PH và các em HS liên hệ qua

email hoặc Điện thoại sau để được hỗ trợ

Email: hcphen@hoangdieust.net

Đện thọai: 0833943344 (thầy Phến)