SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ 1, năm học 2017-2018

 

TKB áp dụng từ ngày 04/12/2017

TKB áp dụng từ ngày 18/12/2017

TKB buổi ôn thi HSG QG

TKB lớp NK 10

TKB lớp NK 11

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới