SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ 1, năm học 2017-2018

 

TKB áp dụng từ ngày 25/09/2017

TKB áp dụng từ ngày 02/10/2017

TKB buổi chiều áp dụng từ ngày 02/10/2017

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới