SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ 2, năm học 2017-2018

 

TKB áp dụng từ ngày 12/03/2018

TKB áp dụng từ ngày 26/03/2018

TKB áp dụng từ ngày 26/03/2018 (Buổi chiều k10-11)

TKB ôn thi THPT QG K12 (Buổi chiều)

Danh sách đăng ký ôn thi THPT QG K12 (Buổi chiều)

TKB lớp NK 10

TKB lớp NK 11

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới