Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 235 tháng 01 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TYV70XY24T

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 236 tháng 02 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TQD5V525TT

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 237 tháng 03 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TPPJ18PVNT

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 238 tháng 04 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TC0NHSYFHT

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 239 tháng 05 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/T78KNHH82T

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 240 tháng 06 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TJJZPGD6XT

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 241 tháng 07 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/T3K583FW4T

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 242 tháng 08 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TA81HZQV6T

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 243 tháng 09 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TYDBC2D7TT

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 244 tháng 10 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/TP4APWYTRT

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 245 tháng 11 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/T3PDSNFQ7T

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 246 tháng 12 năm 1997:

http://www.fshare.vn/file/T4CYZRQZYT