Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 283 tháng 01 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/T9B15DWRXT

BiaTHTT01-2001(283).jpg

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 284 tháng 02 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TDX8Z7SPDT

BiaTHTT02-2001(284).jpg

 

 

 

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 285 tháng 03 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TD2F04P9JT/

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 286 tháng 04 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TRQD3J1PWT

BiaTHTT04-2001(286).jpg

 

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 287 tháng 05 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TR8C86TBTT

BiaTHTT05-2001(287).jpg

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 288 tháng 06 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/T5F5PZ6W2T

BiaTHTT06-2001(288).jpg

 

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 289 tháng 07 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TJN6NTVXNT/

 

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 290 tháng 08 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TVHC44GV6T

BiaTHTT08-2001(289).jpg

 

 

 

 

 

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 291 tháng 09 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TYFSGND54T

BiaTHTT09-2001(291).jpg

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 292 tháng 10 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TADP522G0T

BiaTHTT10-2001(292).jpg

 

 

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 293 tháng 11 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/T5BJMD07WT

BiaTHTT11-2001(293).jpg

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 294 tháng 12 năm 2001:

http://www.fshare.vn/file/TKR41JMJ3T

THTT12-2001(294).jpg