Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 307 tháng 01 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TYYFTZY3TT

BiaTHTT01-2003(307).jpg

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 308 tháng 02 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TF0G27JM3T

BiaTHTT02-2003(308).jpg

 

 

 

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 309 tháng 03 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TBKGP65H1T

BiaTHTT03-2003(309).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 310 tháng 04 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TM0B7SXABT/

 

 

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 311 tháng 05 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/T9NPYMGA9T

BiaTHTT05-2003(311).jpg

 

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 312 tháng 06 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TPX38MBA6T

BiaTHTT06-2003(312).jpg

 

 

 

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 313 tháng 07 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TC62SS7YZT

BiaTHTT07-2003(313).jpg

 

 

 

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 314 tháng 08 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/T8W8HG4M2T

BiaTHTT08-2003(314).jpg

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 315 tháng 09 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/T6GX2JQJCT

BiaTHTT09-2003(315).jpg

 

 

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 316 tháng 10 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TD5MJYD0HT

BiaTHTT10-2003(316).jpg

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 317 tháng 11 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/TQ446W25KT

BiaTHTT11-2003(317).jpg

 

 

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 318 tháng 12 năm 2003:

http://www.fshare.vn/file/T53N695XGT

BiaTHTT1202003(318).jpg