Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 343 tháng 01 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TRP811061T/

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 344 tháng 02 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TNCXWT815T

BiaTHTT02-2006(344).jpg

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 345 tháng 03 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/T69T46PSKT

BiaTHTT03-2006(345).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 346 tháng 04 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TG94KH9KST

BiaTHTT04-2006(346).jpg

 

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 347 tháng 05 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TS2JWGXZ1T

THTT05-2006(347).jpg

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 348 tháng 06 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TSWHVK9CFT

BiaTHTT06-2006(348).jpg

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 349 tháng 07 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TVYK7F7WWT/

 

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 350 tháng 08 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/T8Q5N1GXMT/

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 351 tháng 09 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TNQXHY0XBT

BiaTHTT09-2006(351).jpg

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 352 tháng 10 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TAJYBZDNPT

BiaTHTT10-2006(352).jpg

 

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 353 tháng 11 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TCGGXZYXMT

BiaTHTT11-2006(353).jpg

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 354 tháng 12 năm 2006:

http://www.fshare.vn/file/TX98TZA16T/