Nguồn: Thầy Trần Việt Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

1.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 355 tháng 01 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/T57SJ4DWFT/

 

2.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 356 tháng 02 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TMKZ8Q9NCT

BiaTHTT02-2007(356).jpg

 

3.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 357 tháng 03 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TZHSD1GP8T

BiaTHTT03-2007(357).jpg

 

4.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 358 tháng 04 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TNBMDTX99T/

5.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 359 tháng 05 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TPTC7X93KT

BiaTHTT05-2007(359).jpg

 

6.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 360 tháng 06 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/T96MVSS3ZT

BiaTHTT06-2007(360).jpg

7.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 361 tháng 07 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TXFJAP6JHT

BiaTHTT07-2007(361).jpg

8.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 361 tháng 08 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/T277118NZT

BiaTHTT08-2007(362).jpg

 

9.      Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 363 tháng 09 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/THYW7AA5QT

BiaTHTT09-2007(363).jpg

 

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 364 tháng 10 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TDWAH0JG2T

BiaTHTT10-2007(364).jpg

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 365 tháng 11 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TFRSN0JZTT

BiaTHTT11-2007(365).jpg

 

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 366 tháng 12 năm 2007:

http://www.fshare.vn/file/TPVHDP0CXT/