Trang tin - Thông báo V/v tổ chức Kiểm tra cuối cấp Trung học phổ thông năm học 2013-2014 cho học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông.

Hôm nay, ngày 31/10/2020          Trang chủ  | Thư viện ảnh  Thời khóa biểu | Sổ sách điện tử | Sơ đồ lớp | Học và kiểm tra online | Trang OLM.VN | Thi đua cờ đỏ

Thông tin  
Thông báo (8/4/2014)
  Thông báo V/v tổ chức Kiểm tra cuối cấp Trung học phổ thông năm học 2013-2014 cho học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông.
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:  530 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sóc Trăng, ngày  08 tháng 4 năm 2014

V/v tổ chức Kiểm tra cuối cấp Trung học phổ thông năm học 2013-2014 cho học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông.

 

 

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.

Căn cứ công văn số 1555 /BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014; Công văn số 1656 /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và Công văn số 474 /SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Sở GDĐT về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014,

Nhằm giúp cho giáo viên, học sinh THPT có điều kiện tập dượt làm quen với quy trình thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT quy định, mặt khác kết quả của đợt kiểm tra cũng góp phần làm cơ sở để giáo viên và học sinh kiểm chứng và có kế hoạch điều chỉnh hợp lý việc tổ chức ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng sắp diễn ra,

Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra cuối cấp THPT cho học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông (GDPT). Sở GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THPT tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:

1. Công tác chuẩn bị

a) Lập danh sách tất cả học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Sở GDĐT sẽ hỗ trợ một phần giấy làm bài và phiếu trả lời trắc nghiệm đề nghị các trường liên hệ Văn phòng Sở GDĐT để nhận vào ngày 15/4/2014.

c) Trước khi tổ chức kỳ thi, hiệu trưởng cần tổ chức cho giáo viên học tập Quy chế thi Tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013, Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2014 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

 

2. Cấu trúc đề kiểm tra cuối cấp THPT

Sở GDĐT sẽ ra đề kiểm tra đối với các môn Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử, Toán, Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh 7 năm, Sinh học cho tất cả học sinh lớp 12 hệ GDPT. Đề kiểm tra thực hiện đúng theo tinh thần thi tốt nghiệp THPT, đối với đề trắc nghiệm khách quan mỗi đề có 08 phiên bản được tạo ra từ 01 đề gốc. (yêu cầu các trường phải sử dụng hết 08 mã đề).

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

3. Lịch kiểm tra cuối cấp THPT

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

17/4/2014

Chiều

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

 

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

 

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

18/4/2014

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

 

Địa lí

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

19/4/2014

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40

4. Tổ chức in sao đề kiểm tra cuối cấp THPT

Ngày 15/4/2014, hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng liên hệ với phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục của Sở GDĐT để nhận một đĩa CD chứa bộ đề thi chính thức đã được niêm phong. Sau đó tổ chức in sao tại trường, đóng gói và niêm phong túi đựng đề thi đến từng phòng thi.

Công tác in sao và bảo quản đề thi phải được bảo mật tuyệt đối theo đúng quy định trong quy chế thi hiện hành.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra cuối cấp THPT

Hiệu trưởng khẩn trương chỉ đạo các tổ bộ môn chấm thi và lên điểm các môn. Thông qua điểm số các môn kiểm tra, nghiên cứu và chỉ đạo giáo viên bộ môn điều chỉnh kịp thời trong việc ôn luyện cho học sinh.

Chậm nhất là ngày 05/5/2014, báo cáo kết quả thi theo mẫu về phòng Giáo dục trung học của Sở GDĐT thông qua địa chỉ email lamquoccuong@soctrang.edu.vn (không phải gửi văn bản giấy).

6. Kinh phí tổ chức kỳ kiểm tra cuối cấp THPT

Sử dụng hoạt động phí của trường trên tinh thần tiết kiệm.

7. Công tác kiểm tra hồ sơ thí sinh

Sở GDĐT giao hiệu trưởng các trường THPT tự tổ chức kiểm tra hồ sơ thí sinh tại đơn vị mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với hồ sơ dự thi của thí sinh.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tập dượt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc, theo yêu cầu và tiến độ đề ra./.

 

Nơi nhận:

-      Như kính gửi;

-      Giám đốc;

-      Phòng KT&QLCLGD;

-      Phòng Thanh tra;

-      Website của Sở;

-      Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

Châu Tuấn Hồng

 


Đơn vị: ……………………..

KẾT QUẢ

Kiểm tra cuối cấp THPT năm học 2013 - 2014

(Kèm theo công văn số:  530 /SGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 4 năm 2014)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Môn

Tổng số TS dự thi

Số bài đạt điểm

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng học sinh lớp 12: ...................

Trong đó:      + Diện 1: ....................

+ Diện 2: ....................

+ Diện 3: ....................

 

 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (19/6/2018)
 ĐẠI HỌC TRÀ VINH TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU - SÓC TRĂNG NĂM 2014 (7/4/2014)
 Về việc cắt giảm số lượng lớp ở các khối 10, 11, 12 (24/8/2016)
 Danh sách phòng thi, sơ đồ, lịch thi hk1 k11, k10 (20/12/2016)
 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2019-2020 (3/6/2019)
 
Tin cũ hơn
 Phiếu điểm cá nhân cả năm khối 12 năm học 2013-2014 (8/4/2014)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ÔN THI TS 10 NĂM HỌC 2014-2015 (3/4/2014)
 Thông váo v/v kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 (18/2/2019)
 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (14/2/2016)
 Thông báo về việc tham gia bình chọn cho Vieo clip của đội tuyển trường Hoàng Diệu dự thi hùng biện tiếng Anh (20/9/2014)
 Thông báo về việc nhận giấy báo điểm, giấy báo trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013 (22/3/2014)
 Thông báo về việc đề phòng hành vi lừa đảo (26/6/2017)
 Danh sách học sinh nhận học bổng trong buổi tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Hoàng Diệu (1/2/2015) (30/1/2015)
 Thông báo về việc xử lý tình trạng người chưa đủ tuổi theo quy định lái xe có dung tích xi – lanh từ 50cm3 trở lên (22/3/2014)
 Thông báo thời gian niêm yết danh sách học sinh k11, k12 năm học 2016-2017 (Chính thức) (1/6/2016)
 Danh sách, sơ đồ phòng thi hk2 khối 12 (21/3/2016)
 Danh sách học sinh dự thi lớp Tiếng Anh thí điểm (10/8/2016)
 LỊCH THI CASIO CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016 (18/1/2016)
 Thông báo về việc nhận phiếu điểm thi THPT Quốc Gia 2017 (17/7/2017)
 Thông báo về Mẫu giấy thi tự luận trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 (17/6/2015)
 Báo cáo công khai kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (12/3/2018)
 DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HUẾ 13/7-16/7/2015 (21/5/2015)
 Thông báo về việc học sinh giỏi k11 tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 2/2016 (5/6/2016)
 Danh sách, Sơ đồ, Lịch KTC giữa hk2 năm học 2016-2017 (10/3/2017)
 CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 TỪ 11/7/2018 ĐẾN 31/7/2018 (19/7/2018)
 Kế hoạch hoạt động chuẩn bị năm học 2014-2015 (từ 19/7/2014 đến 15/9/2014) (24/7/2014)
 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (KHỐI 10 và 11) NĂM HỌC 2013-2014 (11/4/2014)
 Tra cứu danh sách, sơ đồ, lịch thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 (29/7/2020)
 Kết quả thi thử THPT QG 2016 đợt 1 khóa ngày 11/5/2016 (15/5/2016)
 Thông báo về việc đăng ký thi nghề bổ sung cho học sinh khối 12 (22/3/2014)
 LỊCH KIỂM TRA LỚP NĂNG KHIẾU 10-11 NĂM HỌC 2018-2019 (2/10/2018)
 Thông báo Về việc rút học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 (11/7/2017)
 Thông báo về việc đăng ký thi nghề bổ sung cho học sinh khối 12 (14/2/2016)
 LỊCH THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET CẤP TỈNH (22/3/2014)
 Thông báo về việc nhận phiếu báo danh dự thi vào trường THPT Hoàng Diệu (20/3/2014)

 Tra cứu

Quản lý thi THPT QG

Thí sinh thi THPT QG

KTHK TA(Listening)

-----------------------

Hiệu trưởng

gửi toàn thể HS

nhà trường

 Webmail, đăng nhập


 Liên kết nhanh

 Website  giáo dục

 Bộ GD&ĐT
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 Trường CĐSP ST
 Trường CĐCĐ ST
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Kế Sách
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Lê Văn Tám
 Trường TPST
 Trường Đại Ngãi

 GDTX Sóc Trăng


 

Copyright © 2003 Trường THPT Hoàng Diệu